بیماری ها

لومبار كانال استنوزيز

تنگي كانال كمرتنگي كانال كمر 1
 
تنگي كانال كمر يا  Lumbar stenos is به دو صورت وجود دارد نوع تكاملي كه از نظر آناتوميك قطر كانال در مراحل تشكيل ستون فقرات كم است و علائم آن در افراد جوان ظاهر مي شود و فرم دژنراتيو كه با افزايش سن ناشي از تغييرات استئوآرتروز ضخامت ليگامانها و ايجاد استخوان اضافي در لبه مهره ها و مفاصل بين مهره اي ايجاد مي شود.
علائم آن بصورت احساس ضعف و بي حسي در اندامها تحتاني خصوصا در موقع ايستادن و راه رفتن است بطوري كه بيمار پس از چند متر راه رفتن دچار علائم مي شود و با نشستن و استراحت بهبودي مي يابد. درمان اين بيماري عمل جراحي و باز كردن كانال مهره هاي كمري است. نتايج جراحي اين بيماران خوب است.

S5 Box

Login