بیماری ها

تومورهاي نخاع

تومور نخاع یا Spinal cord tumors بسيار متفاوت هستند و بطور كلي به سه دسته تقسيم مي شوند اين تومور ها مربوط به نخاع و و پرده هاي اطراف نخاع و مهره هاي ستون فقرات مي باشند اين سه گروه تومور شامل:

1. تومور هاي اينترامدوكاري (داخل نخاع) كه انواع شايع آن عبارتند از:

• آستروستيويا
• اپانديمرما
• هم آنژيو بلاستوما

2. تومورهاي اينترادورال – اكسترامدولاري كه معمولا از ريشه هاي عصبي و پرده هاي نخاع ايجاد مي شود كه شامل:

• نورينوما
• مننژيوما

3. تومورهاي اكسترادورال كه خارج نخاع و بيشتر مربوط به مهره هاي ستون فقرات هستند كه شايع ترين آنها تومورهاي هستند كه ناشي از تومورهاي بدخيم در ساير نقاط بدن هستند.(متاستاز)

تومورهاي اوليه مهره ها مثل :

• استوئيد استئوما
• انواع كنددروما
• ساركوما
• هما آنژيوما

S5 Box

Login