بیماری ها

نورينوم اكوستيك

به اين تومور وستيبولار شوانوما هم گفته مي شود چون منشاء اوليه تومور از عصب وستبرلار است.اين تومور شايع ترين تومور ناحيه CPA ( زاويه مخچه برين استم ) است.

اهميت اين تومور به خاطر موقعيت تومور است كه زيرا عصب شنوايي و عصب صورت ( زوج 7 و 8 ) در اين تومور گرفتار است.
منشاء تومور عصب ستيبولاردر از كانال گوش داخلي است و بتدريج رشد كرده و در ناحيه زاويه مخچه و ساقه مغز رشد مي كند و در مواردي كه بسيار بزرگ باشد با چسبندگي به ساقه مغزي مي تواند عوارض حركتي و حتي هيدروسفالي ( افزايش مايع مغزي نخاعي ) ايجاد كند.

بسته به اندازه تومور آنرا به چهار گريد 1 و 2 و 3 و 4 تقسيم مي كنند.

مهمترين مسئله در درمان اين تومور حفظ عصب صورت ( زوج 7 ) مي باشد زيرا چسبندگي شديد اين عصب به تومور باعث مي شود در ضمن جراحي اين عصب دچار اختلال شود و بنابراين صورت بيمار بعد از جراحي فلج شده و انحراف صورت ايجاد شود.

به منظور حفظ اين عصب تكنيك هاي خاصي لازم است استفاده شود و همچنين دستگاهي به منظور كنترول عصب وجود دارد(دستگاه نورومانيتورينگ ) كه به جراح كمك مي كند كه عصب را حفظ كند. لذا درمان جراحي اين تومور نياز به تجربه خاص و امكانات ويژه اي دارد كه بتوان تومور را كامل خارج كرد و عصب را حفظ نمود.

درمان

درمان اين تومور عمل جراحي است و با عمل جراحي بايد اين تومور كامل خارج شود زيرا اگر مقداري از تومور باقي بماند سبب عود تومور مي شود و عمل مجدد در اين ناحيه بسيار دشوار و احتمال عوارض براي بيمار بسيار زياد خواهد بود.

راديوتراپي و گامانايف در درمان اين تومور جايي ندارد مگر در موارد خاصي كه بعداً ذكر خواهد شد. لذا اگر اين تومور كامل خارج شود نياز به هيچ درمان ديگري ندارد و اين تفكر كه مقداري از تومور خارج شود و بقيه آن گامانايف شود تفكر صحيح نمي باشد.

تنها در مواردي كه سن بيمار بالا باشد و از نظر مسائي قلبي و ريوي اجازه عمل جراحي به بيمار داده نشود و تومور در اندازه كوچك باشد ( گريد 1 و 2 ) درمان گامانايف توصيه مي شود زيرا گامانايف و راديوتراپي نيز خود داراي عوارض زيادي خواهد بود.

S5 Box

Login