بیماری ها

هيدروسفال

بطور طبيعي در داخل حفره جمجمه مايعي ترشح مي شود به نام مايع مغزي نخاعي(Cerebro Spinal Fluid)كه به آن C.S.F گفته مي شود.
اين مايع بصورت مداوم در داخل بطنهاي مغزي ترشح شده و در اطراف مغز و نخاع جريان مي يابد و سپس به داخل سيستم وريدي جذب مي شود در صورتي كه در مسير جريان مايع انسدادي ايجاد شود باعث تجمع مايع در حفره هاي مغزي شده و فشار مايع را بالا مي برد و باعث گشاد شدن بطنهاي مغزي و بالا رفتن فشار داخل جمجمه مي شود كه به آن هيدروسفالي گفته مي شود.
عواملي كه باعث انسداد در سيستم مايع شوند مانند انواع تومورها اختلال هاي مادرزادي و انسدادهاي نسبي يا كامل در مسير مايع و انواع عفونت هاي مغزي مي باشد.
درمان
درمان هيدروسفالي بر طرف كردن انسداد مي باشد كه مواردي كه تومور مغزي عامل انسداد باشد با جراحي آن ممكن است هيدروسفالي برطرف شده ولي بيشتر موارد با گذاشتن وسيله اي به نام شنت مي توان مايع اضافي را از داخل مغز خارج كرد و به داخل شكم و يا سيستم وريدي منتقل كرد.

(Endoscopic third ventriculostomy)
يك روش جديد كه در بعضي انواع هيدروسفالي انسدادي انجام آن ميسر است روش آندوسكوپي مي باشد كه با اين روش جديد آندوسكوپي مي توان بعضي از هيدروسفالي ها را درمان كرد.
در حال حاضر روش آندوسكوپي بطن سوم را ما براي انواع انسدادي هيدروسفالي انجام مي دهيم در اين موارد نياز به شنت وجود ندارد بايد توجه داشت كه شنت مي تواند دچار عوارضي شود و عفونت شنت و اختلال در فعاليت شنت از موارد شايع است كه با انجام روش آندوسكوپي اين احتمال از بين مي رود.

S5 Box

Login