بیماری ها

همی فاشیال اسپاسم

مشخصه بیماری

این بیماری با حرکات غیر طبیعی یک طرفه صورت مشخص می شود که از اطراف چشم شروع شده و به اطراف دهان ادامه می یابد و یکطرفه می باشد و باعث انحراف صورت می شود و این مشکل بصورت حمله ای و تکرار شونده است.

علت بیماری

علت بیماری فشار یک شریان مغز بر روی عصب زوج 7 (عصب صورتی ) در محل ورود عصب به ساقه مغز اتفاق می افتد و فشار شریان باعث تحریک عصب و علائم آن در صورت می شود.

روش درمان بیماری

درمان این بیماری عمل جراحی می باشد که بصورت عمل جراحی مغزی و جداکردن عصب هفت از شریان می باشد و بین این دو عصب مواد مصنوعی قرار می گیرد تا از اتصال مجدداً آن جلوگیری شود.

S5 Box

Login